Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN - TRIDIS

Artikel 1: Toepassing

1.1. Behoudens andersluidende voorafgaandelijke schriftelijke overeenkomst, wordt de rechtsverhouding tussen partijen uitsluitend geregeld door deze algemene voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling en/of het afsluiten van een welkdanig contract, erkent de klant dat hij een exemplaar van deze algemene voorwaarden heeft ontvangen, dat dezen hem tegenstelbaar zijn en aanvaardt op onherroepelijke wijze de toepassing ervan bij uitsluiting van alle andere. Toepassing van algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de klant is steeds uitgesloten.

1.2. Een met deze algemene voorwaarden strijdige handelswijze, zelfs meermaals voorkomend, en/of gebruik, rechtigt de klant niet zich daarop te beroepen en is in zijnen hoofde geen verworven recht.

1.3. De algemene voorwaarden zijn tevens te raadplegen op de website van Tridis. 

1.4. Enige eventuele nietigheid van één der onderhavige bepalingen zal geen afbreuk doen aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen.

Artikel 2. Bestellingen

2.1. Elke prijsopgave, voorstel, bestek, offerte, bestelformulier of welk ander document dan ook uitgaande van Tridis, wordt uitsluitend overgemaakt ten titel van inlichting, kan steeds het voorwerp uitmaken van wijziging, maakt geen “aanbod” uit en bindt Tridis niet.

2.2. Een aanvaarding door de klant van een onder punt 2.1 voormelde prijsopgave, voorstel, bestek, offerte of het plaatsen van een bestelling door de klant, maakt een “aanbod” uit van de klant aan Tridis, waarbij deze laatste slechts verbonden is na schriftelijke aanvaarding van dat aanbod door één van haar bestuurders, met dien verstande dat de factuur uitgaande van Tridis of de loutere levering van het goed, steeds als aanvaarding geldt.

2.3. Vertegenwoordigers of verkopers van Tridis zijn niet gemachtigd om een aanbod en/of bestelling te aanvaarden noch, in het algemeen, om Tridis te verbinden.

2.4. Tridis voert zijn verbintenissen uit als zijnde een middelenverbintenis en naar best vermogen.

2.5. Bestellingen van de klant zijn onherroepelijk. De klant wordt geacht de eigenschappen, karakteristieken en dergelijke van het goed te kennen en kiest het type materieel in functie van zijn behoeften en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid. De klant erkent volledig geïnformeerd te zijn omtrent de karakteristieken van het goed en geen verdere informatie te behoeven.

2.6. De klant erkent de dienst en/of goederen, geheel of gedeeltelijk, voor beroepsdoeleinden te verwerven of te gebruiken.

2.7. De verkoop van goederen omvat enkel deze gedefiniëerd en afgelijnd in het bestek, met uitsluiting van alle andere, en bevat evenmin enige dienst, waarinbegrepen installatie. 

2.8. Afbeeldingen, maten, gewichten, technische gegevens en dergelijke worden enkel ten titel van inlichting overgemaakt, zijn benaderende aanwijzigingen, verbinden Tridis niet en kunnen steeds gewijzigd worden.

2.9. Voor elke bestelling onder de € 100 wordt aan de klant een forfaitaire administratiekost van € 10 aangerekend.

2.10. Tridis behoudt zich het recht voor om een bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren, zelfs indien de bestelling gebaseerd is op een van Tridis uitgaande prijsopgave. Indien Tridis een bestelling slechts gedeeltelijk aanvaardt, dient zij de klant hiervan in kennis te stellen en wordt de klant geacht hiermede in te stemmen behoudens aangetekend schrijven, houdende herroeping van zijn gehele bestelling, binnen de 3 werkdagen na verzending van voormelde kennisgeving. Desgevallend zal het het inontvangstnemen van het goed minstens gelden ten titel van aanvaarding van het contract en van onderhavige verkoopsvoorwaarden.

2.11. De klant machtigt de leverancier om elke publiciteit aangaande produkten, diensten en/of activiteiten van de leverancier ondermeer per electronische data toe te zenden. Tridis is gerechtigd om alle gegevens met betrekking tot haar klanten op te slaan, te bewaren en te gebruiken conform de wetgeving terzake. Tridis is gerechtigd om bij laattijdige of niet-betaling de klant te laten registreren in een door derden beheerd bestand van wanbetalers.

Artikel 3. Website

3.1. Tridis is gerechtigd om al dan niet een login of toegangscode aan de klant toe te wijzen om bestellingen via de website van Tridis te plaatsen. Tridis is gerechtigd om op elk ogenblik de login of andere in te trekken en dit zonder motivatie noch kennisgeving. De code alsmede het gebruik van de verkoopsinfrastructuur van Tridis zijn strict persoonlijk en niet door de klant overdraagbaar.

3.2. Tridis is gerechtigd om, op elk ogenblik en zonder eenderwelke kennisgeving, elke maatregel van inwendige orde en/of nuttig voor de continuïteit van de dienstverlening te nemen, waarinbegrepen doch niet-limitatief: wijziging van toegangcodes, gebruikerstoegang en –naam, inbelnummers, loginprocedure, onderhoudswerken, infrastructuurswijzigingen, technische of procedurele wijzigingen. De klant blijft aansprakelijk voor elk gebruik van de dienst, al dan niet met zijn toelating en/of medeweten, door een derde en blijft opzichtens Tridis te allen tijde integraal gehouden.

3.3. Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat het inbrengen van de toegangscode het bewijs uitmaakt van de identiteit van de klant en van zijn instemming met de inhoud van de bestelling. Elke bestelling via de website wordt door Tridis gereproduceerd in een geschrift. Partijen erkennen dat deze reproductie dezelfde bewijskracht heeft als een origineel door de klant ondertekend document en aanvaarden dat dit het bewijs zal uitmaken van de bestelling die door de klant werd geplaatst.

3.4. Indien derden met behulp van de code van de klant een bestelling plaatsen, geldt deze in ieder geval als een bestelling in naam en voor rekening van de klant.

De klant aanvaardt, op onherroepelijke wijze en zonder mogelijkheid van bewijs van het tegendeel, dat elke verrichting, bestelling of ander die gedaan wordt onder zijn code, steeds geschiedt in zijn naam en voor zijn rekening. De klant blijft te allen tijde, ook in geval van verlies, diefstal of overmacht, aansprakelijk voor elke bestelling die met zijn code wordt geplaatst tot op datum van ontvangst door Tridis van een aangetekende kennisgeving.

3.5. Tridis is, zelfs bij zware fout doch behoudens opzet, niet aansprakelijk voor directe of indirecte schadelijke gevolgen die uit het concept, het gebruik, de onderbreking, of enig ander voortvloeit uit haar internet-site, noch voor elke welkdanige inlichting die erop verstrekt wordt omtrent pijs, beschikbaarheid, data, eigenschappen, ea.

Artikel 4. Levering

4.1. Opgegeven levering- en transporttermijnen en/of –data zijn louter indicatief en maken geen resultaatsverbintenis uit in hoofde van Tridis.

4.2. De levering van een goed, houdende tevens overdracht van risico’s, wordt geacht plaats te hebben vanaf het ogenblik dat het goed ter beschikking van de klant staat in de magazijnen van Tridis.

4.3. Bestelde goederen die in stock zijn, staan ter beschikking van de klant 3 uur na aanvaarding van de bestelling. Goederen die niet in stock zijn, staan ter beschikking van de klant na kennisgeving.  De klant dient het goed onmiddellijk af te halen. Terbeschikking gestelde goederen blijven dit gedurende 5 dagen. Vanaf de 6de dag is Tridis gerechtigd een forfaitaire administratieve kost van € 125 per dag aan te rekenen. De afhaling van de bestelde goederen gebeurt in het magazijn of de bedrijfslokalen van Tridis, tenzij anders schriftelijk door partijen wordt overeengekomen. Indien het goed 1 maand na terbeschikkingstelling niet door de klant werd afgehaald, is Tridis gerechtigd om het contract voor risico en lastens de klant te verbreken onder toepassing van een schadeloosstelling conform art.13, dan wel het goed, in uitvoering van het contract, te facturen aan de klant.

4.4. In geval van transport door Tridis geschiedt zulks aan de door Tridis gebruikelijke transporttarieven, waarvan de klant erkent kennis genomen te hebben, te aanvaarden en te consulteren is op de website. Elk transport geschiedt steeds, ook in geval van franco levering, op kosten en voor risico van de klant, aan het door de klant opgegeven adres te verzenden en zal aan de klant gefactureerd worden en is niet begrepen in de opgegeven prijs. De klant dient te zorgen voor de inontvangstname van de goederen, en bij gebreke, wordt deze geacht te hebben plaatsgevonden van zodra het goed zich bevindt binnen de gebouwen of op het terrein van de klant, ongeacht of het is uitgeladen of niet.

4.5. Indien orders niet in hun geheel kunnen worden uitgevoerd, zal het resterende deel voor nalevering genoteerd worden. Tridis is steeds gerechtigd om een bestelling, naargelang de beschikbaarheid van de goederen, middels meerdere transporten te verzorgen voor rekening van de klant.

4.6. De klant is ertoe gehouden om, op zijn kosten en voor zijn risico, alle nuttige gegevens (o.m. aangaande plaatsgesteldheid, openingsuren, enz.) aan Tridis mede te delen. Levering geschiedt enkel op het gelijksvloers. Zonodig dient hij tevens een lift of ophijsmateriaal ter beschikking te hebben op het ogenblik van levering alsmede te zorgen voor alle bijhorende voorzieningen. Indien bij gebreke, de levering niet kan plaats hebben en/of de normale duurtijd ervan overschrijdt, zal het surplus aan kost aan de klant gefactureerd worden.

4.7. Installatie of ander is nooit begrepen in de levering of transport.

4.8. Tridis is gerechtigd het goed tegen remboursbetaling aan de klant te doen afgeven.

4.9. De klant kan, op zijn kosten, de risico’s voor de goederen van indepotstelling en/of van transport, voorzover dit door Tridis wordt verzorgd, door deze laten verzekeren mits de klant hierom schriftelijk verzoekt.

4.10. Indien Tridis, ten gevolge van enige oorzaak onafhankelijk van haar wil, bedrijfsstoornissen (waaronder het ingebreke blijven van de leveranciers van Tridis) of ingevolge overmacht, in de onmogelijkheid is om een aanvaarde bestelling of prestaties uit te voeren of dit te doen binnen gestelde leveringstermijn, kan zij, bij eenvoudige kennisgeving, de leveringstermijn verlengen of het contract ontbinden zonder enige welkdanige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 5. Prijzen

5.1. De prijzen verstrekt door Tridis gelden slechts ten indicatieve titel en worden verstrekt onder voorbehoud van foutieve opgave, prijsstijgingen en zolang de voorraad strekt.
5.2. De toepasselijke prijs is deze geldend op de dag van de aanvaarding door Tridis van de bestelling. Indien tussen de dag van de aanvaarding van de bestelling en de datum van de levering of afhaling een kostenverhoging mocht optreden, waarinbegrepen ondermeer deze ingevolge koerswijziging of een wijziging in eender welke belasting of taks op de koopwaar, zal, deze door Tridis steeds mogen worden doorgerekend, waarbij de factuur geldt ten titel van notificatie,  zonder het recht voor de klant om daarvoor de ontbinding te vragen.

5.3. Alle vermelde prijzen zijn netto, ex magazijn, inclusief normale verpakking, tenzij anders overeengekomen.
5.4. Exclusief zijn, ondermeer en niet-limitatief, eenderwelke, rechtstreekse of onrechtstreekse, huidige of toekomstige, belasting, BTW, heffing, taks, rechten, kost, boete, vergoeding voor reprografie, auteurs, uitgevers, Auvibel, Recupel, Bebat of andere. De klant erkent hierbij op onherroepelijke en bijzondere wijze alle niet-inclusieve kosten en andere te zijne laste te nemen en desgevallend Tridis op eerste verzoek integraal te vrijwaren.

Artikel 6. Betalingen

6.1. Behoudens andersluidende bepaling, zijn alle facturen contant betaalbaar op één der op de factuur vermelde bankrekeningen van Tridis of te harer zetel. Bij gebreke aan aangetekend schrijven, houdende protest der factuur, binnen de 5 werkdagen na factuurdatum, wordt de factuur geacht definitief aanvaard te zijn.

6.2. Iedere door Tridis ontvangen betaling zal eerst worden aangerekend op de vervallen interesten en schadevergoedingen, vervolgens op de hoofdsom van de door Tridis aangewezen dan wel de eerst vervallen factuur.

6.3. Is de factuur op de vervaldag onbetaald (valuta rekening Tridis geldt), dan wordt het bedrag, automatisch, van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke aanmaning, verhoogd :

. ten titel van forfaitaire schadevergoeding met respectievelijk € 40 voor een hoofdsom - € 250,  € 75 voor een hoofdsom tussen € 250 en € 500, en 15% voor een hoofdsom € 500 per factuur, met maximum van € 3.750 per factuur

. alsmede ten titel van nalatigheidsinteresten met 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een gehele maand, tot de dag der algehele betaling

. onverminderd haar recht op vergoeding van de gerechtskosten en op schadeloosstelling van alle relevante invorderingskosten.

6.4. Vervallen interesten, die tenminste voor een geheel jaar verschuldigd zijn, brengen op hun beurt interesten aan dezelfde interestvoet op. In geval van enig onbetaald saldo, is de leverancier gerechtigd omelke verdere levering en/of prestatie tot aan integrale aanzuivering op te schorten en afhankelijk te stellen van contante betaling van de te leveren goederen en/of prestatieBovendien is de garantie alsdan van rechtswege opgeheven, zonder dat deze opheffing de garantieperiode verlengt.

6.5. In geval van enig onbetaald saldo, is Tridis gerechtigd om, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling noch notificatie,  elke verdere levering en/of prestatie tot aan integrale aanzuivering op te schorten en afhankelijk te stellen van voorafbetaling van de te leveren goederen en/of prestatie, van een garantie en/of van domiciliatie, waarbij de klant zich ertoe verbindt om uiterlijk binnen de 8 werkdagen na het eerste verzoek van Tridis hieraan te voldoen, bij gebreke waaraan Tridis gerechtigd is het contract te beëindigen ten laste en voor risico van de klant. Bovendien is de waarborg alsdan van rechtswege opgeheven, zonder dat deze opheffing de waarborgperiode verlengt. Partijen komen overeen dat de betaling van facturen een essentiële verplichting is in hoofde van de klant.

6.6. In geval van enig onbetaald saldo, wordt elke factuur of vordering, zelfs niet-vervallen, onmiddellijk opeisbaar.

6.7. Technische problemen, gebreken, niet-levering van het ene goed, doet in hoofde van de klant in geen enkel geval afbreuk aan zijn betalingsverplichting voor het andere (geleverde) goed.

6.8. De klant verleent hierbij op onherroepelijke wijze een contractueel rententierecht aan Tridis, waarbij deze laatste in geval van niet-betaling van enige betwiste of niet-betwiste, vervallen of niet-vervallen factuur gerechtigd is om de goederen die Tridis voor de klant onder zich houdt, verder aan te houden tot op dag van integrale betaling.

6.9. Tridis behoudt zich het recht voor om elke bestelling, zelfs gedeeltelijk uitgevoerd, afzonderlijk te factureren.  

6.10. Elke factuur is geldig geadresseerd aan het in het contract vermeld adres, zelfs in geval van wijziging van maatschappelijke zetel, behoudens na notificatie desbetreffend per aangetekend schrijven door de klant.

6.11. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de klant. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de algemene voorwaarden. De kosten bij acceptatie van wissels vallen ten laste van de klant.
6.12. Bij ontvangst van een niet-gedekte cheque zal forfaitair aan Tridis een schadevergoeding verschuldigd zijn, voor administratieve doeleinden, ten belope van € 125. Het bestaan van een ongedekte cheque ontneemt geenszins het recht aan Tridis om de betalingsvoorwaarden van huidig artikel toe te passen. Deze schadevergoeding staat volledig los van de mogelijkheid voor Tridis tot het indienen van strafklacht met eventuele burgerlijke partijstelling.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. De klant aanvaardt en erkent hierbij op onherroepelijke en bijzondere wijze dat het geleverd goed eigendom van Tridis blijft,  tot de koopprijs in hoofdsom en accessoria volledig betaald is. Tot zolang is de klant niet gerechtigd het goed aan derden in pand of borg te geven, of over te dragen  en dient hij zich te verzetten tegen eventuele inbeslagname alsmede Tridis hiervan per kerende in kennis te stellen.

7.2. Het goed mag in geen enkel geval het voorwerp uitmaken van enige welkdanige borgstelling, inpandgeving, onderhuur, ontlening, overdracht van huurrechten of andere door de klant.

7.3. In geval van bewarend of uitvoerend beslag op het goed of enige andere mogelijke aantasting van het eigendomsrecht, is de klant ertoe gehouden om binnen de 24u Tridis te informeren alsmede onmiddellijk het eigendomsvoorbehoud aan de beslaglegger aan te zeggen.

7.4. In geval van overdracht of pandbeslag zijner handelsfonds, dient de klant alle maatregelen te nemen opdat het goed daarvan geen deel uitmaakt.

7.5. Indien de klant niet de eigenaar is van het onroerend goed waar het goed zich bevindt, of indien hij ophoudt eigenaar te zijn tijdens de duur van het contract, dan verbindt de klant zich ertoe aan de eigenaar van het onroerend goed per aangetekend schrijven, verstuurd uiterlijk voor de dag van de plaatsing van het goed in het onroerend goed, kennis te geven dat het goed aan de klant niet toebehoort en dus niet mag begrepen worden in het voorrecht vermeld in artikel 20.1° van de wet dd. 16.12.1851 alsmede aan de hypothecaire of pandhoudende schuldeiser op het handelsfonds van de klant.

7.6. De klant is er tevens toe gehouden de coördinaten van de onder art. 7.5 vermelde derden op eerste verzoek aan Tridis ter kennis te geven.

7.7. In geval van wijziging van eigendom van het onroerend goed, tijdens de duur van onderhavig contract, is de klant er tevens toe gehouden om binnen de 48u na kennisname van eigendomsoverdracht, de nieuwe eigenaar op voormelde wijze te notifiëren alsmede Tridis daarvan in kennis te stellen. 

7.8. Elke welkdanige kosten, waarinbegrepen honoraria, gerechts- en administratieve kosten, waartoe Tridis in de onder art. 7.1 t.e.m. 7.7 voormelde eventualiteiten genoodzaakt wordt ter vrijwaring van zijn eigendomsrecht op het goed, dienen op zijn eerste verzoek door de klant vergoed te worden, met desgevallend indeplaatsstelling met uitoefening van de rechten van deze laatste.

7.9. Zonder afbreuk te doen aan het recht van Tridis om zijn eigendomsrechten te laten gelden opzichtens de klant of derden, is de klant bij enige niet-naleving van de in dit artikel vermelde bepalingen ertoe gehouden om Tridis schadeloos te stellen ten belope van de nieuwwaarde van het goed.

Artikel 8. Herstellingen

8.1. Indien de klant een herstelling wenst te laten uitvoeren door Tridis, dient hij hiervoor een schriftelijke aanvraag te richten aan Tridis die nauwkeurig de omschrijving dient te bevatten van het probleem alsmede copie van de aankoopfactuur.

8.2. Tridis is steeds en zonder enige motivering gerechtigd om een verzoek tot herstelling te weigeren.

8.3. Na ontvangst van de aanvraag tot herstelling, zal Tridis desgevallend een factuur uitgeven ter provisionele dekking van de kosten van opmaak van een bestek. Enkel na ontvangst van betaling van deze factuur binnen de vervaldag, zal Tridis een herstellingnummer aan de klant overmaken die hem, in toepassing van de RMA-procedure, zal toelaten het betreffend goed aan Tridis toe te zenden.

8.4. Na ontvangst van het goed conform artikel 8.3, zal Tridis binnen een redelijke termijn een bestek opstellen. De klant aanvaardt hierbij dat het bestek zal worden opgesteld op basis van de door de klant opgegeven foutmelding en na primair nazicht van het goed, doch steeds onder voorbehoud van onvoorziene herstellingen, arbeid en/of wisselstukken, die na demontage nodig blijken te zijn voor de goede werking van het goed, welke bijkomend in regie worden aangerekend aan de geldende standaardtarieven van Tridis.

Na ontvangst van een schriftelijke aanvaarding van het bestek, zal Tridis een factuur uitgeven voor de provisionele bestekkosten. Na ontvangst van betaling van deze factuur, zal Tridis een eenmalige herstelling binnen een redelijke termijn aanvatten.

8.5. Niettegenstaande de toekenning van een herstellingsnummer, opmaak van een bestek en/of uitgifte van een factuur desbetreffend, blijft Tridis gerechtigd om de uitvoering van de herstelling alsnog te weigeren waarbij alsdan een creditnota zal worden uitgegeven voor de herstelkosten.

8.6. Op elke herstelling wordt een garantie verleend voor 3 maanden.

Artikel 9. Garantie

9.1. Indien het door TRIDIS geleverd goed bij de levering, zichtbare gebreken vertoont of wezenlijk niet-conform is aan de bestelling, dient de klant dit op dat tijdstip te laten acteren op de leveringsbon, de factuur of op het vervoerdocument. Binnen de twee werkdagen na levering dient de klant Tridis tevens per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen van de zichtbare gebreken of niet-conformiteit met afschrift van voormeld document waarop acte. Na afloop van die termijn wordt het goed of dienst beschouwd als definitief door de klant aanvaard.

9.2.Behoudens andersluidende overeenkomst, verleent Tridis, bij uitsluiting van alle andere, enkel de garantie die de fabrikant en/of derde-leverancier van het goed verstrekt doch steeds, indien geen specifieke andere termijn geld voor de fabrikant, beperkt tot een maximale duurtijd van 2 jaar op mechanische defecten ten gevolge van fabricagefouten en 3 maanden waarborg op electrische of electronische defecten ten gevolge van fabricagefouten, voor zover aangetoond wordt dat de geleverde goederen op een normale manier werden gebruikt én mits toepassing van de RMA-procedure.

9.3. Indien de fabrikant en/of derde-leverancier een garantie verleent, erkent de klant dat Tridis geen enkele herstellingsplicht heeft noch enige herstelling uitvoert aan de goederen.

De klant dient het te herstellen goed rechtstreeks aan de fabrikant over te maken. Indien de klant echter opteert om dit via Tridis te doen, zal dit uitsluitend kunnen middels de daarvoor voorziene RMA-procedure en geschieden op risico, verantwoordelijkheid en ten laste van de klant zonder dat Tridis welke verantwoordelijkheid dan ook ten hare laste neemt (zelfs bij zware fout doch behoudens opzet). In geen geval kan Tridis gehouden zijn om de goederen op te halen, na herstelling te retourneren of om in enige vervanging te voorzien noch in te staan voor de dienstverlening, waarborg of ander verleend door derden noch zal zij enige tussenkomst en/of vrijwaring desbetreffend verlenen.

9.4. De klant vrijwaart Tridis in ieder geval voor elke eventuele kost en/of vordering vanwege de fabrikant of derde-leverancier. In het geval de fabrikant vaststelt dat de herstelling niet valt onder de geen garantie en de herstelling toch werd uitgevoerd, dan dient de klant Tridis hiervoor te vrijwaren om reden dat de aanvraag tot tussenkomst onder garantie geschiedt steeds op risico en kost van de klant.

9.5. Alle terugzendingen dienen te geschieden binnen de 8 werkdagen, in toepassing van de RMA-procedure, na instemming tot terugzending en, in geval van een zichtbaar gebrek en/of transportschade, in de oorspronkelijke verpakking.

9.6. In geval van een herstelling van een goed, dient de klant zich rechtstreeks te informeren bij de fabrikant en/of derde-leverancier omtrent de garantieduur, garantie- en herstellingsvoorwaarden, kosten, duur van herstelling en/of andere.

9.7. Indien Tridis per impossibile toch zou gehouden worden tot vrijwaring voor een verborgen gebrek, is deze steeds beperkt tot het Belgisch grondgebied, onder toepassing van de uitsluitingsgronden voorzien door de fabrikant, en tot de vervanging of herstelling ex-magazijn van het defecte onderdeel van het goed, onder uitsluiting van elke andere levering of prestatie waaronder, onder andere, de verplaatsings- en arbeidskost, en is deze steeds beperkt tot de kostprijs van het gebrekkige onderdeel of toestel, met uitsluiting van elke andere schade waaronder, onder andere, indirecte schade, genotsderving en winstderving. Het nakomen van Tridis van deze garantieverplichting geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot andere verplichtingen dan deze garantieverplichting is Tridis niet gehouden. Geen enkele andere schadevergoeding kan verschuldigd zijn.

9.8. Garantie is steeds uitgesloten in geval van:

1° elke laattijdige aangifte (zijnde per aangetekend schrijven buiten een termijn van 8 dagen nadat het werd ontdekt), nalatigheid, verkeerde aansluiting of manipulatie, ongeval of gebruik van het goed of de dienst welke niet conform is aan de voorschriften vermeld in het gebruikershandboek of prospectus;

2° elke poging of interventie, afstelling, herstelling, vervanging, wijziging of elke andere aan interventie gelijk te stellen handeling;

3° elke wijziging van het serienummer van het goed;

4° schade veroorzaakt door verplaatsing of transport;

5° niet-naleving van onderhoudsvoorschriften van Tridis of van de fabrikant of bij gebruik van onaangepaste verbruiksproducten;

6° voor accessories en gebruikte onderdelen (batterijen inbegrepen) floppy-drives, tapes en andere geheugendragers.

7° vetusteit van het goed

8° elke interventie voor onderhoud;

9° elke andere bestemming, gebruik of kenmerken welke niet schriftelijk door Tridis of de fabrikant werden vooropgesteld.

10° elke schade veroorzaakt door geconnecteerde goederen;

11° elke schade veroorzaakt door hardware, software, data, netwerken, modems, proton, intranet, internet, of andere, of door een handeling desbetreffend door de klant dan wel bij verlies van data;

12° bij niet-naleving van de RMA-procedure.

9.9. Indien schade veroorzaakt werd zowel door een gebrek in het toestel als door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is, is de aansprakelijkheid van Tridis uitgesloten.

9.10. De klant dient te allen tijde de nodige maatregelen te nemen om bestanden te bewaren en/of te vrijwaren tegen eenderwelke vorm van verlies, beschadiging, wijziging of ander, en draagt de verplichting om zijn infrastructuur alsmede het gebruik ervan, waarinbegrepen zijn bij Tridis in bewaring gegeven goederen, te beveiligen.

9.11. Tweedehandstoestellen worden uitsluitend verkocht of verhuurd in de staat waarin het goed zich bevindt, zonder enige garantie omtrent kwaliteit, capaciteit, levensduur of ander, waarbij de klant erkent de op dat ogenblik bestaande functionaliteiten goed te kennen en te aanvaarden.

9.12. Wanneer er geen verborgen gebrek gevonden wordt, worden de kosten van de test steeds aan de klant doorgerekend, zelfs indien dit alles gedurende de garantieperiode plaatsvindt. De facturatie zal gebeuren op basis van de op dat ogenblik van toepassing zijnde gangbare tarieven.

Artikel 10. RMA-procedure

10.1. Indien de klant een herstelling aanvraagt of beroep doet op de garantie, dient hij hiervoor een bij Tridis aan te vragen RMA-formulier nauwkeurig in te vullen en aan Tridis over te maken tesamen met een copie van de aankoopfactuur.

10.2. Na ontvangst hiervan, zal Tridis een RMA-nummer aan de klant overmaken die hem zal toelaten het betreffend goed op eigen risico en kosten en in de originele verpakking aan Tridis toe te zenden met vermelding van dit nummer. Na toekenning van het RMA-nummer blijft dit 10 kalenderdagen geldig. Tridis behoudt het recht goederen zonder RMA-nummer of met een vervallen RMA-nummer te weigeren.

10.3. Niettegenstaande de toekenning van een RMA-nummer, blijft Tridis en/of de fabrikant gerechtigd om de dekking onder garantie te weigeren.

10.4. Alle effectief gepresteerde kosten (herstelling, bestek, test, vervoer, retour-verpakking, opslag, etc.) worden aan de klant gefactureerd op basis van geldende standaardtarieven van Tridis. 
10.5. Elk goed dat Tridis voor de klant onder zich houdt, geschiedt op uitsluitend risico van de klant. De klant wordt op de hoogte gebracht op het moment dat het goed, al dan niet hersteld, te zijner beschikking staat onder toepassing van art. 4.3. Het goed zal echter aanzien worden als zijnde de eigendom van Tridis, zonder enig recht op schadeloosstelling in hoofde van de klant, indien het binnen een termijn van 1 maand na schriftelijk verzoek niet werd afgehaald.

10.6. De afnemer dient te zorgen voor het kopiëren en bewaren van belangrijke informatie dat een onderdeel dat opgezonden wordt ter reparatie bevat, daar deze informatie gedurende het reparatieproces zou kunnen verloren gaan.

10.7. Defecte goederen die ter herstelling aan Tridis worden terugbezorgd zonder duidelijke defectomschrijving, zullen in dezelfde staat worden teruggezonden naar de koper die zal instaan voor de transportkosten.

10.8. Goederen door de klant naar Tridis opgestuurd ter herstelling, dienen toe te komen in de originele verpakking, of bij gebreke daaraan in een deugdelijke verpakking. Indien bij aankomst de goederen schade vertonen, veroorzaakt door transport, worden de goederen naar de klant, op diens kosten geretourneerd zonder nog voor omruiling in aanmerking te komen.

10.9. Bij het terugsturen van goederen naar Tridis er ter herstelling, zal een forfaitair bedrag van € 25 per stuk verschuldigd zijn zo die goederen bij nader inzien toch niet defect waren, of nooit bij de verkoper werden aangekocht.

10.10. Tridis is niet verplicht een voorafgaand bestek op te maken indien de reparatiekosten minder dan 125 € excl. BTW bedragen. De technische en administratiekosten voor het opmaken van het bestek worden gefactureerd indien de herstelling niet is uitgevoerd.

Artikel 11. Wederverkoop

11.1. De uitvoer en de wederverkoop van de goederen naar landen die geen deel uitmaken van de EU is verboden, tenzij met voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de leverancier.

11.2. De klant verbindt er zich alsdan toe om de algemene voorwaarden, inzonderheid de waarborgvoorwaarden, van Tridis en van de hoofdleverancier/fabrikant aan zijn afnemer tegenstelbaar te maken. In elk geval aanvaardt de klant om Tridis te vrijwaren voor elke aansprakelijkheid welke door zijn afnemer tegen Tridis zou worden gesteld en die de aanspraken die de klant eventueel opzichtens Tridis zou kunnen laten gelden overschrijdt.

Artikel 12. Software

12.1. Bij levering van software, blijft Tridis en/of de hoofdleverancier te allen tijde alleen titularis van alle auteursrechten, naburige rechten, literaire, artistieke en intellectuele eigendomsrechten.

12.2. De klant verbindt er zich toe om alle eventuele intellectuele eigendomsrechten van Tridis en/of van derden te eerbiedigen en verklaart zich hierbij tevens akkoord met de licenties en/of gebruiksvoorwaarden uitgaande van deze derden die de betreffende software ter beschikking stellen.

12.3. De klant zal de tekens, handelsmerken, nummers of andere identificatiemiddelen van de goederen, onderdelen niet veranderen, verwijderen of misvormen.

12.4. De klant zal noch Tridis-merken noch de naam Tridis kunnen aanwenden of gebruiken op welke wijze of voor welk doel dan ook, zelfs niet voor of bij de uitvoering van het contract.

12.5. De klant dient te allen tijde Tridis integraal te vrijwaren voor elke vordering uitgaande van een derde alsmede Tridis schadeloos te stellen voor elke directe of indirecte schade veroorzaakt door de niet-naleving van de bepalingen van dit artikel.

Artikel 13. Schorsing & Beëindiging

13.1. In geval van verbreking van het contract ten laste en voor risico van de klant, blijft Tridis steeds gerechtigd om ofwel de uitvoering van het contract te vorderen, ofwel aanspraak te maken op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van de totale prijs van het niet-uitgevoerde deel van het contract, onverminderd het recht van Tridis om vergoeding van haar reële schade te vorderen en de op datum van verbreking openstaande facturen in hoofdsom en accessoria op te vorderen.

13.2. In geval dat aan de klant bij vonnis een opschorting van betaling wordt toegekend in het  kader van een gerechtelijk akkoord, blijven de niet-uitvoeringsexceptie, het voormeld uitdrukkelijk alsmede het stilzwijgend ontbindend beding naar gemeen recht gelden. Tridis herwint bovendien de volle uitoefening van zijn rechten indien de interesten en lasten van de schuldvordering die sinds de toekenning van het akkoord lopen, niet worden betaald.

13.3. Tridis blijf te allen tijde gerechtigd om het contract, geheel of gedeeltelijk, te beëindigen en/of te schorsen indien het vanuit technisch oogpunt, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, onmogelijk is om het goed te verstrekken, waarinbegrepen ingevolge overmacht, en/of indien de voortzetting ervan, ingevolge technische wijziging, een meerkost voor Tridis zou inhouden in vergelijking met de op het ogenblik van het aangaan van het contract bestaande kost, ongeacht of zulks op dat ogenblik al dan niet voorzienbaar was en/of Tridis het goed al dan niet verder aanbiedt.

13.4. Een betwisting, aanspraak, vordering tot schorsing of beëindiging, niet-levering of welke andere dan ook van de klant betreffende een onderdeel van het contract of het gehele contract, kan door de klant niet worden ingeroepen opzichtens een ander onderdeel of een ander contract, inzonderheid niet ter verrechtvaardiging van de niet-betaling voor deze laatsten.

13.5. Door de schorsing of beëindiging wordt de toegang tot de dienst, waarinbegrepen tot de desgevallende website, zowel voor de klant als voor derden, ontoegankelijk.

13.6. In geval van schorsing en/of beëindiging kan de klant geen aanspraak maken op eenderwelke schadevergoeding, directe of indirecte, rechtstreekse en onrechtstreekse, of van welke dan ook noch op een vermindering van de prijs voor de duur van een eventuele schorsing.

13.7.De leverancier is gerechtigd om, binnen de wettelijke bepalingen terzake, aan de klant facturen uit te reiken en te bewaren via electronische data.

13.8. In geval van faillissement, stopzetting, gerechtelijk of vrijwillige vereffening of in een gelijkaardige situatie, is het contract automatisch, van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling ontbonden lastens en voor risico van de klant, onverminderd recht op schadevergoeding voor Tridis.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1. Elke welkdanige aansprakelijkheid van Tridis is steeds, zelfs bij zware fout doch behoudens opzet, uitgesloten voor eenderwelke genots-, winstderving en/of indirecte schade.

14.2. Indien Tridis, behoudens opzet, gehouden zou zijn enige schadevergoeding, van welke aard of om welke reden dan ook, waarinbegrepen in geval van verbreking van het contract ten laste van Tridis, te betalen, zal deze zich in ieder geval beperken tot de vergoeding van het bedrag van de bewezen directe schade, met uitsluiting van alle andere. Dit bedrag kan maximaal de netto-prijs bedragen van het goed dat het voorwerp uitmaakt van het desbetreffend contract én waarmee de schade rechtstreeks verband houdt. De aansprakelijkheid in hoofde van Tridis voor bewezen lichamelijke schade is begrensd tot maximaal € 1.240.000.

14.3. Tridis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door overmacht, tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de dienst en/of door handelingen of onthoudingen van derde.

14.4. Indien er een expliciete verplichting lastens de klant is opgenomen in onderhavige Algemene Voorwaarden, is elke (mede-) aansprakelijkheid van Tridis, overeenkomstig de in artikel 14.1 tem 14.3 voormelde bepalingen, uitgesloten.

Artikel 15. Bewijsvoering

15.1. Alle mededelingen, kennisgevingen, contracten, documenten of ander worden door de leverancier rechtsgeldig gegeven aan het in het contract vermelde adres van de klant, en dit zelfs per e-mail, fax of eenderwelke andere vorm van electronische registratie.

15.2  Alle zendingen, behoudens deze per aangetekende brief, die de klant op onder voormeld artikel 15.1 vermelde wijze verstuurt, kunnen alleen aan Tridis worden tegengesteld mits een bericht van ontvangst van deze laatste.

Artikel 16. Plaats van uitvoering

Alle contracten waarbij Tridis is, worden te hare zetel uitgevoerd.

Artikel 17. Rechtsmacht

17.1. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing.

17.2. Eventuele geschillen zullen uitsluitend onderworpen dienen te worden aan de bevoegdheid van de Rechtbanken te Brussel of desgevallend van het Vredegerecht van het 2de Kanton Brussel.

Persoonsgegevens

1. Om een klant te identificeren, een bestelling of opdracht te verwerken en/of transport van de zaken of licentiëring van software te organiseren en/of elk ander, gebruikt Tridis gegevens van een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (“Persoonsgegevens”) zoals onder meer naam, email-adres, adres, bedrijfsnaam, KBO-, bank- of telefoonnummer van een contactpersoon van de klant en/of van een afnemer van de klant. De beide partijen zullen aan de Belgische en Europese wetgeving, waaronder aan de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (“Gegevensbeschermingswetgeving”), voldoen in geval van gebruik, verwerking, bekendmaking, overdracht of verdeling van Persoonsgegevens. De klant erkent en gaat, minstens door het enkel gebruikmaken van de diensten van Tridis, ermee akkoord dat Tridis, voor vervulling van haar opdracht en voor nalevering met haar wettelijke of contractuele verplichtingen, gerechtigd is, haar verstrekte informatie en Persoonsgegevens te verwerken, te verzamelen en naar haar leveranciers, onderaannemers en/of verbonden ondernemingen te versturen. De klant waarborgt dat, indien noodzakelijk voor het hierboven gestelde, hij voor deze uitwisseling van informatie naar Tridis, haar leveranciers, onderaannemers en/of verbonden ondernemingen de toestemming van zijn contactpersoon en klanten heeft gekregen.

2. Voor zover Tridis namens de klant verwerkt, zal Tridis:

a) de Persoonsgegevens van de klant in overeenstemming met zijn redelijke instructies en de juridische bepalingen verwerken en voor geen andere doelen gebruiken dan die door klant vastgestelde;

b) geen grensoverschrijdende overdrachten uitvoeren, bekendmaken of anderszins toegang tot de Persoonsgegevens aan derde partij verlenen zonder voorafgaande toestemming van de klant of als dit noodzakelijk is om aan een lokale, EU of andere staten-wettelijke verplichting te voldoen of om de opdrachten uit te voeren (bv. om de zaken via een koerier te transporteren). Indien overdracht buiten de EER plaatsvindt, zal die in overeenstemming met de vereisten in de Gegevensbeschermingswetgeving worden uitgevoerd en beveiligd door een adequaat beschermingsmechanisme zoals de EU-standaardcontractbepalingen en/of de EU-VS Privacy Shield-certificering;

c) redelijke stappen ondernemen om te zorgen voor de betrouwbaarheid van het personeel dat toegang tot de Persoonsgegevens heeft en dat dit personeel onder vertrouwelijkheidsverplichting is;

d) rekening houden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden, passende technische en organisatorische maatregelen nemen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van de Persoonsgegevens;

e) de klant op de hoogte brengen van elk verzoek van een betrokkene persoon, kennisgevingen van derden, beveiligingsinbreuk of verlies van klant Persoonsgegevens en met de klant samenwerken om de gevolgen daarvan te belemmeren, tenzij het niet waarschijnlijk is dat dit een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de klant;

f) redelijke bijstand aan de klant bieden om klant in staat te stellen aan zijn verplichtingen krachtens de Gegevensbeschermingswetgeving te voldoen;

g) bij beëindiging van de zakenrelatie de verwerking van de klant Persoonsgegevens gedurende maximaal 3 jaar bewaren en nadien automatisch verwijderen;

h) indien Tridis bij de verwerking van de Persoonsgegevens sub-bewerkers buiten haar organisatie (bv. logistieke bedrijven voor het transport van de zaken) inschakelt, zal Tridis met deze een overeenkomst sluiten die in overeenstemming met de Gegevensbeschermingswetgeving en deze Voorwaarden is. Op verzoek van de klant zal Tridis een lijst van de tussenkomende sub-bewerkers leveren.


CONDITIONS GÉNÉRALES - TRIDIS

Article 1 : Champ d’application

1.1. Sauf accord contraire préalable et écrit, la relation juridique entre les parties est régie uniquement par les présentes conditions générales. De par la passation d'une commande et/ou la conclusion d’un contrat, le client reconnaît qu’il a reçu un exemplaire des présentes conditions générales, que celles-ci lui sont opposables, et il accepte de manière irrévocable leur application à l’exclusion de toutes autres conditions générales. L’application des conditions générales et particulières du client est toujours exclue.

1.2. L'application d'un comportement en contradiction avec les présentes conditions générales, même s'il survient et/ou est utilisé à plusieurs reprises, n'autorise pas le client à l'invoquer et ne constitue pas un droit acquis dans son chef.

1.3. Les présentes conditions générales peuvent également être consultées sur le site internet de Tridis. 

1.4. La nullité éventuelle de l’une des présentes dispositions ne porte pas préjudice à l'applicabilité des dispositions restantes.

Article 2. Commandes

2.1. Toute offre de prix, proposition, devis, offre, bon de commande ou tout autre document émanant de Tridis, sont transmis uniquement à titre d’information, peuvent toujours faire l’objet d’une modification, ne constituent pas une “offre” et n’engagent pas Tridis.

2.2. L’acceptation par le client d’une offre de prix, proposition, devis, ou offre susmentionnés sous le point 2.1 ou la passation d'une commande par le client constituent une “offre” de la part du client à Tridis, qui n'engage cette dernière qu'après l'acceptation écrite de l'offre par l'un de ses administrateurs, étant entendu que la facture émise par Tridis ou la simple livraison de l’article constituent toujours une acceptation.

2.3. Les représentants ou les vendeurs de Tridis ne sont pas habilités à accepter une offre et/ou une commande, ni à engager Tridis en général.

2.4. Tridis exécute ses obligations, qui sont des obligations de moyens, au mieux de ses capacités.

2.5. Les commandes du client sont irrévocables. Le client est présumé connaître les propriétés, les caractéristiques et les autres attributs de l’article et choisir le matériel en fonction de ses besoins et sous sa responsabilité exclusive. Le client reconnaît être pleinement informé des caractéristiques de l’article et ne pas avoir besoin d’informations supplémentaires.

2.6. Le client reconnaît qu’il achète ou utilise le service et/ou les articles, entièrement ou partiellement à des fins professionnelles.

2.7. La vente des articles comprend uniquement ceux qui sont définis et décrits dans le devis, à l’exclusion de tout autre article, et ne comprend pas non plus le moindre service, notamment l’installation. 

2.8. Les illustrations, les dimensions, le poids, les données techniques et les autres éléments sont communiqués uniquement à titre d’information, sont des indications approximatives, n’engagent pas Tridis et peuvent toujours être modifiés.

2.9. Des frais administratifs forfaitaires de 10 € sont facturés au client pour toute commande inférieure à 100 €.

2.10. Tridis se réserve le droit de refuser entièrement ou partiellement une commande, même si cette commande s'appuie sur une offre de prix qu'elle a émise. Si Tridis accepte une commande seulement partiellement, elle doit en informer le client et ce dernier est présumé y consentir, à moins qu'il n'envoie un courrier recommandé demandant la résiliation de l’ensemble de la commande dans les 3 jours ouvrables suivant l’envoi de la notification susmentionnée. Le cas échéant, la réception de l’article équivaut à l'acceptation du contrat et des présentes conditions de vente.

2.11. Le client autorise le fournisseur à lui envoyer toute publicité concernant ses produits, ses services et/ou ses activités, notamment par voie électronique. Tridis est habilitée à sauvegarder la totalité des données se rapportant à ses clients, à les conserver et à les utiliser conformément à la législation en la matière. En cas de retard ou de défaut de paiement, Tridis est habilitée à faire enregistrer le client dans un fichier de mauvais payeurs géré par des tiers.

Article 3. Site internet

3.1. Tridis est habilitée à attribuer un nom d'utilisateur ou un code d’accès au client afin qu'il puisse passer des commandes sur le site internet de Tridis. Tridis est habilitée à retirer à tout moment le nom d'utilisateur ou autre code sans motivation ni notification. Le code ainsi que l’utilisation de l’infrastructure de vente de Tridis sont strictement personnels et le client ne peut pas les céder à des tiers.

3.2. Tridis est habilitée à prendre à tout moment et sans la moindre notification toute mesure d’ordre interne et/ou nécessaire pour assurer la continuité du service, y compris mais sans y être limité : la modification des codes d’accès, de l'accès des utilisateurs et des noms d'utilisateur, les numéros d'accès, la procédure de connexion, les travaux d’entretien, les modifications de l’infrastructure, les modifications techniques ou procédurales. Le client répond de toute utilisation du service effectuée par un tiers, avec ou sans son autorisation et/ou connaissance, et demeure à tout moment intégralement responsable envers Tridis.

3.3. Il est expressément convenu entre les parties que l’introduction du code d’accès constitue la preuve de l’identité du client et de son accord avec le contenu de la commande. Tridis effectue une reproduction de toute commande passée sur le site internet. Les parties reconnaissent que cette reproduction a la même force probante qu’un document original signé par le client et admettent qu’elle constituera la preuve de la commande passée par le client.

3.4. Si des tiers passent une commande en utilisant le code du client, celle-ci équivaudra dans tous les cas à une commande passée au nom et pour le compte du client.

Le client accepte de manière irrévocable et sans possibilité d’apporter la preuve contraire que toute opération, commande ou autre acte effectué sous son code est toujours effectué en son nom et pour son compte. Le client demeure responsable à tout moment, même en cas de perte, de vol ou de force majeure, de toute commande passée avec son code jusqu’à la date de la réception par Tridis d’une notification envoyée par courrier recommandé.

3.5. Tridis n’est pas responsable, même en cas de faute grave à l'exception du dol, des conséquences dommageables directes ou indirectes découlant de la conception, de l’utilisation, de l’interruption ou de tout autre élément de son site internet, ni des informations qui y sont mentionnées concernant le prix, la disponibilité, les données, les propriétés, etc.

Article 4. Livraison

4.1. Les délais et/ou informations relatifs au transport qui sont fournis sont purement indicatifs et ne créent aucune obligation de résultat dans le chef de Tridis.

4.2. La livraison d'un article, qui comprend également le transfert des risques, est présumée avoir lieu au moment où l'article est mis à la disposition du client dans les magasins de Tridis.

4.3. Les articles commandés qui sont en stock sont à la disposition du client trois heures après l’acceptation de la commande. Les articles qui ne sont pas en stock sont à la disposition du client après notification. Le client est tenu d’enlever immédiatement l’article. Les articles mis à disposition le demeurent pendant cinq jours. Tridis est habilitée à facturer à partir du sixième jour des frais administratifs forfaitaires de 125 € par jour. L’enlèvement des articles commandés s’effectue dans le magasin ou dans les locaux commerciaux de Tridis, à moins que les parties en aient convenu autrement par écrit. Si le client n’a pas enlevé l’article un mois après sa mise à disposition, Tridis est habilitée à résilier le contrat aux risques et à la charge du client en appliquant un dédommagement conformément à l’article 13, ou à facturer l’article au client en exécution du contrat.

4.4. Lorsque le transport est effectué par Tridis, il est effectué aux tarifs de transport habituels de Tridis dont le client reconnaît avoir pris connaissance, qu’il accepte et qui peuvent être consultés sur le site internet . Tout transport est toujours effectué, même en cas de livraison franco, aux frais et aux risques du client, à l’adresse d’expédition indiquée par ce dernier. Le transport sera facturé au client et n’est pas compris dans le prix indiqué. Le client doit assurer la réception des articles et à défaut, celle-ci sera présumée avoir eu lieu dès que l’article se trouve dans les bâtiments ou sur le domaine du client, indépendamment du fait qu’il soit déchargé ou non.

4.5. Si une commande ne peut pas être entièrement exécutée, la partie restante sera inscrite pour une livraison ultérieure. Tridis est toujours habilitée à livrer une commande, en fonction de la disponibilité des articles, au moyen de plusieurs transports au compte du client.

4.6. Le client est tenu de communiquer à Tridis, à ses frais et à ses risques, toutes les informations utiles (concernant notamment l'aménagement des lieux, les heures d’ouverture, etc.). Les livraisons sont effectuées uniquement au rez-de-chaussée. Le client doit également disposer si nécessaire d’un ascenseur ou d'appareils de levage au moment de la livraison, ainsi que de tous les équipements accessoires. Si la livraison ne peut pas avoir lieu et/ou dépasse la durée normale en raison de leur absence, les frais supplémentaires seront facturés au client.

4.7. L’installation ou toute autre opération ne sont jamais comprises dans la livraison ou le transport.

4.8. Tridis est habilitée à demander la restitution de l'article au client contre remboursement.

4.9. Le client peut faire assurer par Tridis, à ses frais, les risques liés à l'entreposage et/ou au transport des articles, dans la mesure où ceux-ci sont assurés par Tridis et à condition de le demander par écrit.

4.10. Si Tridis, suite à une cause quelconque indépendante de sa volonté, des perturbations dans l'entreprise (notamment des manquements des fournisseurs de Tridis) ou suite à un cas de force majeure, est dans l’impossibilité d’exécuter une commande ou des prestations acceptées ou de l'effectuer dans le délai de livraison indiqué, elle peut prolonger le délai de livraison par une simple notification ou résilier le contrat sans être redevable du moindre dédommagement.

Article 5. Prix

5.1. Les prix communiqués par Tridis sont uniquement indicatifs et sont communiqués sous réserve d'une erreur d'impression, d'une augmentation des prix et dans la limite des stocks disponibles.

5.2. Le prix applicable est celui qui est en vigueur au jour de l’acceptation de la commande par Tridis. En cas d'augmentation des frais entre le jour de l’acceptation de la commande et la date de la livraison ou de l’enlèvement, notamment suite à une fluctuation des cours ou à la modification d’un impôt ou d’une taxe sur les marchandises, Tridis pourra toujours la répercuter et la facture équivaudra à une notification sans que le client ait le droit de demander la résiliation pour ce motif.

5.3. Tous les prix mentionnés sont nets, ex magasin, et comprennent un emballage normal, sauf convention contraire.

5.4. Les prix ne comprennent pas, notamment et dans y être limité, tout impôt direct ou indirect, actuel ou futur, la TVA, les prélèvements, taxes, droits, frais, amendes, les indemnités destinées à la reprographie, les auteurs, les éditeurs, Auvibel, Recupel, Bebat ou d'autres organismes. Le client accepte de manière irrévocable et spécifique de prendre à sa charge tous les frais qui ne sont pas inclus et le cas échéant, de couvrir intégralement Tridis à sa première demande.

Article 6. Paiement

6.1. Sauf disposition contraire, toutes les factures sont payables au comptant sur l’un des comptes en banque de Tridis indiqués sur la facture ou à son siège. En l’absence d’un courrier recommandé protestant la facture et envoyé dans les cinq jours ouvrables suivant la date de cette dernière, la facture est présumée être définitivement acceptée.

6.2. Chaque paiement reçu par Tridis sera imputé en premier lieu sur les intérêts et indemnités échus, puis sur le montant principal de la facture indiquée par Tridis ou la première facture échue.

6.3. Si la facture est impayée au jour de l'échéance (le calcul de la valeur effectué par Tridis faisant foi), son montant est augmenté automatiquement, de plein droit et sans mise en demeure préalable :

. à titre d’indemnisation forfaitaire, de respectivement 40 € pour un montant principal inférieur à 250 €, de 75 € pour un montant principal compris entre 250 € et 500 €, et de 15 % pour un montant principal de 500 € par facture, avec un maximum de 3.750 € par facture ;

. ainsi que de 1 % par mois à titre d'intérêts de retard, toute partie d'un mois comptant comme un mois complet, jusqu'au jour du paiement total de la facture.

. sans préjudice de son droit au remboursement de ses frais judiciaires ainsi que de l'ensemble des frais de recouvrement pertinents.

6.4. Les intérêts échus qui sont dus au minimum pour une année complète produisent également des intérêts au même taux. En cas de solde impayé, le fournisseur est habilité à suspendre toute autre livraison et/ou prestation jusqu'à l'apurement total et à les subordonner au paiement au comptant des articles à livrer et/ou des prestations à fournir. La garantie est en outre suspendue de plein droit sans que cette suspension prolonge la période de garantie.

6.5. En cas de solde impayé, Tridis est habilitée à suspendre, sans mise en demeure préalable ni notification, toute autre livraison et/ou prestation jusqu'à l'apurement total et à les subordonner au paiement d'avance des articles à livrer et/ou des prestations à fournir, à une garantie et/ou à une  domiciliation, que le client s'engage à effectuer au plus tard dans les 8 jours ouvrables suivant la première demande de Tridis sur ce point, à défaut de quoi Tridis est habilitée à résilier le contrat aux charges et aux frais du client. La garantie est en outre suspendue de plein droit sans que cette suspension prolonge la période de garantie. Les parties conviennent que le paiement des factures constitue une obligation essentielle dans le chef du client.

6.6. En cas de solde impayé, toutes les factures ou créances, même celles qui ne sont pas échues, deviennent immédiatement exigibles.

6.7. Les problèmes techniques, les défauts ou l’absence de livraison d’un article ne peuvent en aucun cas exonérer le client de son obligation de paiement relative aux autres articles (livrés).

6.8. Le client accorde par la présente de manière irrévocable un droit de rétention contractuel à Tridis, dans le cadre duquel cette dernière est habilitée, en cas de défaut de paiement de toute facture contestée ou non-contestée, échue ou non échue, à conserver les articles dont elle assure la garde pour le client jusqu'au jour du paiement intégral.

6.9. Tridis se réserve le droit de facturer séparément toute commande, même si elle n'est exécutée que partiellement.  

6.10. Toute facture est envoyée valablement à l’adresse indiquée dans le contrat, même en cas de modification du siège social, sauf en cas de notification envoyée par le client par courrier recommandé à ce sujet.

6.11. Les chèques et lettres de change ne valent paiement qu'après leur encaissement. Les frais éventuels de celui-ci sont à la charge du client. Le tirage et/ou l'acceptation de lettres de change ou d'autres titres négociables n'entraînent aucune novation et ne constituent pas une dérogation aux présentes conditions générales. Les frais liés à l'acceptation des lettres de change sont à la charge du client.

6.12. En cas de réception d'un chèque à découvert, le client devra verser à Tridis une indemnité forfaitaire d'un montant de 125 € à des fins administratives. L'existence d'un chèque à découvert ne prive nullement Tridis du droit d'appliquer les conditions de paiement prévues par le présent article. Cette indemnité est également totalement indépendante de la possibilité pour Tridis d'introduire une plainte pénale en se portant éventuellement partie civile.

Article 7. Réserve de propriété

7.1. Le client admet et reconnaît de manière irrévocable et spécifique que l’article livré demeure la propriété de Tridis jusqu’à ce que le montant principal et accessoire du prix d’achat ait été intégralement payé. Jusqu'à cette date, le client n'est pas habilité à donner l'article en gage ou en caution à des tiers ni à le transférer, il doit s'opposer à toute saisie éventuelle et en informer Tridis dans les plus brefs délais.

7.2. L’article ne peut en aucun cas être l'objet d'une caution, d'un gage, d'une sous-location, d'un prêt, d'une cession des droits de location ou de tout autre acte similaire de la part du client.

7.3. En cas de saisie conservatoire ou exécutoire de l'article ou de toute autre atteinte au droit de propriété, le client est tenu d’en informer Tridis dans les 24 heures ainsi que de notifier immédiatement la réserve de propriété au saisissant.

7.4. En cas de transfert ou de saisie-gagerie de son fond de commerce, le client doit prendre toutes les mesures afin que l’article n’en fasse pas partie.

7.5. Si le client n’est pas le propriétaire du bien immobilier dans lequel l’article se trouve, ou s’il cesse d’en être le propriétaire pendant la durée du contrat, il s’engage à informer le propriétaire du bien immobilier par lettre recommandée, envoyée au plus tard le jour de l’installation de l’article dans le bien immobilier, que l’article ne lui appartient pas et ne peut donc pas être compris dans le privilège mentionné à l'article 20.1° de la loi du 16 décembre 1851; il en informe également le créancier hypothécaire ou gagiste de son fond de commerce.

7.6. Le client est tenu en outre de communiquer à Tridis les coordonnées des tiers mentionnés dans l’article 7.5 à la première demande de cette dernière.

7.7. En cas de changement de propriétaire du bien immobilier pendant la durée du présent contrat, le client est tenu en outre de notifier le nouveau propriétaire de la manière susmentionnée dans les 48 heures suivant le moment où il a appris le transfert de propriété et d’en informer Tridis. 

7.8. Le client est tenu de rembourser à la première demande l'ensemble des frais, y compris les honoraires et frais judiciaires et administratifs, que Tridis devra engager dans les éventualités mentionnées dans l'article 7.1 à 7.7 pour protéger son droit de propriété sur l’article, et sera subrogé le cas échéant dans l'exercice des droits de ce dernier.

7.9. Sans préjudice du droit de Tridis d'invoquer ses droits de propriété à l’encontre du client ou de tiers, le client est tenu en cas de non respect de l’une quelconque des dispositions du présent article d’indemniser Tridis à concurrence du montant de la valeur à l'état neuf de l’article.

Article 8. Réparations

8.1. Si le client souhaite faire effectuer une réparation par Tridis, il doit adresser à cette fin à cette dernière une demande écrite comprenant une description précise du problème ainsi qu’une copie de la facture d’achat.

8.2. Tridis a toujours le droit de refuser une demande de réparation et n'est pas tenue de fournir une motivation.

8.3. Après la réception de la demande de réparation, Tridis émettra le cas échéant une facture à titre de couverture provisoire des frais d’établissement d’un devis. Après la réception du paiement de cette facture avant l'échéance, Tridis transmettra au client un numéro de réparation qui lui permettra, en application de la procédure RMA, d’envoyer l’article concerné à Tridis.

8.4. Après la réception de l’article conformément à l’article 8.3, Tridis établira un devis dans un délai raisonnable. Le client admet que le devis sera établi sur la base du défaut qu’il a signalé et après un contrôle élémentaire de l'article, et toujours sous réserve des réparations imprévues, du travail et/ou des pièces de rechange qui se révèleront être nécessaires après le démontage pour le bon fonctionnement de l’article, qui seront facturés en supplément en régie aux tarifs standard en vigueur de Tridis.

Après la réception de l’acceptation écrite du devis, Tridis émettra une facture couvrant les frais de devis provisoires. Après la réception du paiement de cette facture, Tridis entreprendra une réparation unique dans un délai raisonnable.

8.5. Tridis demeure en droit de refuser l’exécution de la réparation malgré l’attribution d’un numéro de réparation, l’établissement d’un devis et/ou l’émission d’une facture le cas échéant. Dans ce cas, elle émettra une note de crédit pour les frais de réparation.

8.6. Tridis accorde sur toute réparation une garantie de trois mois.

Article 9. Garantie

9.1. Si l’article livré par Tridis présente des défauts visibles lors de la livraison ou n’est manifestement pas conforme à la commande, le client doit le faire noter à ce moment sur le bon de commande, la facture ou sur le document de transport. Le client doit en outre informer Tridis dans les deux jours ouvrables suivant la livraison, par lettre recommandée, des défauts visibles ou du défaut de conformité et joindre une copie du document susmentionné mentionnant sa remarque. Lorsque ce délai est écoulé, l’article ou le service est considéré comme ayant été définitivement accepté par le client.

9.2. Sauf convention contraire, Tridis accorde uniquement, et à l'exclusion de toute autre, la garantie qui est accordée par le fabricant et/ou le tiers-fournisseur de l’article et qui est toujours limitée, si le fabricant n'a pas prévu d'autre délai spécifique, à une durée maximale de 2 ans pour les défauts mécaniques découlant d'une faute de fabrication et de 3 mois pour les défauts électriques ou électroniques découlant de fautes de fabrication, dans la mesure où le client peut démontrer que les articles livrés ont été utilisés de manière normale et sous réserve de l'application de la procédure RMA.

9.3. Si le fabricant et/ou le tiers fournisseur accordent une garantie, le client reconnaît que Tridis ne supporte absolument aucune obligation de réparation et n'exécute aucune réparation sur les articles.

Le client doit transmettre l’article à réparer directement au fabricant. Si le client décide néanmoins de le faire par l'intermédiaire de Tridis, il ne pourra le faire qu'en appliquant la procédure RMA prévue à cet effet et la réparation sera effectuée aux risques, sous la responsabilité et à la charge du client sans que Tridis assume la moindre responsabilité (même en cas de faute grave, à l'exception du dol). Tridis n'est en aucun cas tenue de venir chercher les articles, de les renvoyer après la réparation, de prévoir un article de remplacement ou d'assurer le service, la garantie ou tout autre élément fournis par des tiers et elle n'assurera aucune intervention et/ou couverture à cet égard.

9.4. Le client couvre Tridis contre tout coût et/ou réclamation éventuels de la part du fabricant ou du tiers-fournisseur. Si le fabricant constate que la réparation n'est pas couverte par la garantie mais l'effectue néanmoins, le client couvre Tridis pour cette réparation du fait que toute demande d’intervention couverte par la garantie s’effectue toujours aux risques et aux frais du client.

9.5. Tous les retours doivent être effectués dans les 8 jours ouvrables en respectant la procédure RMA, après avoir obtenu un accord pour le retour et, en cas de défaut visible et/ou de dégât de transport, dans l’emballage d'origine.

9.6. En cas de réparation d’un article, le client doit s’informer directement auprès du fabricant et/ou du tiers-fournisseur pour ce qui concerne la durée de la garantie, les conditions de la garantie et de la réparation, les frais, la durée de la réparation et/ou toute autre question.

9.7. Si Tridis était exceptionnellement tenue de garantir un vice caché, cette garantie est toujours limitée au territoire belge, à l'application des motifs d'exclusion prévus par le fabricant, et au remplacement ou à la réparation ex-magasin de la pièce défectueuse de l’article, à l’exclusion de toute autre livraison ou prestation, notamment les frais de déplacement et de travail, et elle est toujours limitée au prix d’achat de la pièce ou de l’appareil défectueux, à l’exclusion de tout autre dommage notamment des dommages indirects, de la perte de jouissance et du manque à gagner. Le respect de cette obligation de garantie par Tridis constitue la seule indemnisation et son intégralité. Tridis ne supporte aucune autre obligation que la présente obligation de garantie et ne doit verser aucune autre indemnisation.

9.8. La garantie est toujours exclue :

1° en cas de retard dans le signalement (par lettre recommandée en dehors du délai de 8 jours suivant la découverte du vice), négligence, raccordement ou maniement erronés, accident ou utilisation de l’article ou du service de manière non-conforme aux consignes mentionnées dans le manuel d’utilisation ou le prospectus;

2° en cas de tentative d’intervention, de réglage, de réparation, de remplacement, de modification ou toute autre opération assimilable à une intervention ;

3° en cas de modification du numéro de série de l’article ;

4° en cas de dommage causé par le déplacement ou le transport ;

5° en cas de non respect des consignes d’entretien de Tridis ou du fabricant ou d'utilisation de consommables inadaptés ;

6° sur les accessoires et les pièces utilisées (y compris les piles) disquettes, bandes et autres supports de mémoire ;

7° en cas de vétusté de l’article ;

8° sur toute intervention d'entretien ;

9° sur toute destination, utilisation ou caractéristique n’ayant pas été prévues par écrit par Tridis ou le fabricant.

10° pour tout dommage causé par les articles connectés ;

11° pour tout dommage causé par le matériel informatique, les logiciels, les données, les réseaux, les, modems, proton, intranet, internet, ou tout autre système ou par un acte du client les concernant ou en cas de perte de données ;

12° en cas de non respect de la procédure RMA.

9.9. La responsabilité de Tridis est exclue si le dommage a été causé conjointement par un défaut de l’appareil et par une faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable.

9.10. Le client doit prendre à tout moment les mesures nécessaires pour sauvegarder les fichiers et/ou les protéger contre toute forme de perte, d'endommagement, de modification ou autre. Il supporte l'obligation de sécuriser son infrastructure ainsi que l’utilisation de cette dernière, y compris les articles donnés en dépôt à Tridis.

9.11. Les appareils d'occasion sont vendus ou loués uniquement dans l’état dans lequel ils se trouvent, sans la moindre garantie quant à leur qualité, capacité, durée de vie ou autre, et le client admet qu'il connaît bien et qu'il accepte les fonctionnalités existant à ce moment.

9.12. En l'absence de constatation d'un vice caché, les frais des tests sont toujours facturés au client, même lorsque le retour a été effectué pendant la période de garantie. La facturation sera effectuée sur la base des tarifs habituels en vigueur à ce moment.

Article 10. Procédure RMA

10.1. Lorsque le client demande une réparation ou invoque la garantie, il doit compléter minutieusement à cette fin un formulaire RMA qu’il demandera à Tridis et le remettre à cette dernière accompagné d’une copie de la facture d’achat.

10.2. Après la réception de ce formulaire, Tridis transmettra au client un numéro RMA qui lui permettra d’envoyer l’article concerné, à ses propres risques et frais et dans son emballage d'origine, à Tridis en mentionnant ce numéro. Le numéro RMA demeure valable pendant 10 jours calendriers après son attribution. Tridis conserve le droit de refuser les articles sans numéro RMA ou portant un numéro RMA périmé.

10.3. Tridis et/ou le fabricant conservent le droit de refuser la couverture par la garantie malgré l’attribution d’un numéro RMA.

10.4. L'ensemble des frais effectivement engagés (réparation, devis, test, transport, emballage pour le retour, entreposage, etc.) sont facturés au client sur la base des tarifs standard en vigueur de Tridis.

10.5. Lorsque Tridis assure la garde d'un article pour le client, cette garde est effectuée exclusivement aux risques du client. Le client est informé du moment où l’article, réparé ou non, est mis à sa disposition conformément à l’art. 4.3. L’article sera cependant considéré comme étant la propriété de Tridis, sans le moindre droit à un dédommagement dans le chef du client, si ce dernier ne l’a pas enlevé dans un délai d’un mois suivant une requête écrite à cette fin.

10.6. Le client doit s'assurer de copier et de conserver les informations importantes que contient une pièce détachée envoyée pour réparation car ces informations pourraient être perdues au cours du processus de réparation.

10.7. Les articles défectueux qui sont renvoyés à Tridis pour réparation sans description claire du défaut seront renvoyés dans le même état à l’acheteur qui sera tenu de payer les frais de transport.

10.8. Les articles que le client envoie à Tridis pour réparation doivent lui parvenir dans leur emballage d'origine ou, en l’absence de celui-ci, dans un emballage soigné. Si les articles présentent à leur arrivée des dommages causés par le transport, ils seront renvoyés au client, à ses frais, sans pouvoir être échangés.

10.9. En cas de renvoi d'articles à Tridis en vue d'une réparation, cette dernière réclamera un montant forfaitaire de 25 € par article s'il apparaît après examen qu'ils ne sont pas défectueux ou qu'ils n'ont pas été achetés chez le vendeur.

10.10. Tridis n'est pas tenue d'établir un devis préalable si les frais de la réparation sont inférieurs à 125 € hors TVA. Tridis facturera les frais techniques et administratifs liés à l'établissement du devis si la réparation n'est pas effectuée.

Article 11. Revente

11.1. L'exportation et la revente des articles dans des pays qui ne font pas partie de l'UE sont interdites sans une autorisation préalable et écrite du fournisseur.

11.2. Le client s'engage à rendre les conditions générales, et en particulier les conditions de garantie de Tridis et du fournisseur/fabricant principal, opposables à son acheteur dans ce pays. Le client accepte en tout cas de couvrir Tridis contre toute responsabilité que son acheteur pourrait invoquer contre cette dernière et qui excède les revendications que le client pourrait éventuellement faire valoir à l'encontre de Tridis.

Article 12. Logiciels

12.1. En cas de livraison de logiciels, Tridis et/ou le fournisseur principal demeurent à tout moment les seuls titulaires de la totalité des droits d'auteur, des droits voisins et des droits de propriété littéraire, artistique et intellectuelle.

12.2. Le client s'engage à respecter la totalité des droits de propriété intellectuelle éventuels de Tridis et/ou de tiers, et déclare en outre qu'il accepte les licences et/ou les conditions d'utilisation émanant des tiers qui mettent à disposition les logiciels concernés.

12.3. Le client s'engage à ne pas modifier, supprimer ou altérer les signes, marques commerciales, numéros ou autres moyens d'identification des articles ou pièces détachées.

12.4. Le client ne pourra pas utiliser ou se servir des marques de Tridis ni du nom de cette dernière de quelque manière ou pour quelque but que ce soit, même pas pour ou dans le cadre de l'exécution du contrat.

12.5. Le client doit couvrir intégralement Tridis à tout moment contre toute réclamation émanant de tiers et indemniser Tridis pour tout dommage direct ou indirect causé par le non-respect des dispositions du présent article.

Article 13. Suspension et résiliation

13.1. En cas de rupture du contrat à la charge et aux risques du client, Tridis demeure toujours habilitée à réclamer soit l'exécution du contrat, soit une indemnisation forfaitaire égale à 15% du prix total de la partie non exécutée du  contrat, sans préjudice de son droit de réclamer l'indemnisation de son dommage réel et le paiement du montant principal et accessoire des factures impayées à la date de la résiliation.

13.2. Si le client se voit accorder une suspension de paiement par jugement dans le cadre d'un concordat, l'exception de non exécution, la clause susmentionnée de résolution expresse et la clause de résolution implicite de droit commun demeurent applicables. Tridis retrouve en outre le plein exercice de ses droits si les intérêts et charges de la créance qui courent depuis l'octroi du concordat ne sont pas payés.

13.3. Tridis est autorisée à résilier et/ou à suspendre le contrat à tout moment, entièrement ou partiellement, si d'un point de vue technique il lui est entièrement ou partiellement impossible, temporairement ou de façon permanente, de fournir l'article, notamment en conséquence d'un cas de force majeure, et/ou si la poursuite du contrat entraînerait en raison de la modification technique un coût supplémentaire pour Tridis par rapport au coût existant au moment de la conclusion du contrat, indépendamment du fait que l'évènement était imprévisible ou non à ce moment et/ou que Tridis continue ou non à proposer l'article.

13.4. Le client ne peut pas invoquer une contestation, réclamation, demande de suspension ou de résiliation, absence de livraison ou toute autre plainte portant sur une partie du contrat ou la totalité de celui-ci, à propos d'une autre partie ou d'un autre contrat, en particulier pour justifier le non paiement de ce dernier.

13.5. Suite à la suspension ou à la résiliation, l'accès au service, notamment au site internet le cas échéant, est interdit au client ainsi qu'aux tiers.

13.6. En cas de suspension et/ou de résiliation, le client ne peut pas réclamer la moindre indemnisation, directe ou indirecte, ou de quelque nature que ce soit, ni une réduction du prix pour la durée de la suspension éventuelle.

13.7. Le fournisseur est autorisé, conformément aux dispositions légales en la matière, à communiquer les factures au client et à les conserver par des moyens électroniques.

13.8. En cas de faillite, de cessation des activités, de liquidation judiciaire ou volontaire, ou de situation similaire, le contrat est automatiquement résilié de plein droit et sans mise en demeure préalable, à la charge et aux risques du client, sans préjudice du droit de Tridis de réclamer une indemnisation.

Article 14. Responsabilité

14.1. Toute responsabilité de Tridis est toujours exclue, même en cas de faute grave à l'exception du dol, pour toute perte de jouissance, manque à gagner et/ou dommage indirect.

14.2. Si Tridis, sauf cas de dol, est tenue de payer une indemnisation, de quelque nature ou pour quelque raison que ce soit, y compris en cas de rupture du contrat de la part de Tridis, cette indemnisation se limitera en tout cas au montant du dommage direct prouvé, à l'exclusion de tout autre. Ce montant peut s'élever au maximum au prix net de l'article qui fait l'objet du contrat concerné et avec lequel le dommage a un lien direct. La responsabilité de Tridis en cas de dommages corporels prouvés est limitée à 1.240.000 € au maximum.

14.3. Tridis ne peut pas être tenue pour responsable des dommages causés par un cas de force majeure, l'indisponibilité temporaire ou permanente du service et/ou des actes ou des omissions de tiers.

14.4. Lorsqu'une obligation reposant sur le client est explicitement mentionnée dans les présentes conditions générales, toute (co-)responsabilité de Tridis conformément aux dispositions susmentionnées dans l'article 14.1 à 14.3, est exclue.

Article 15. Administration des preuves

15.1. Le fournisseur envoie valablement la totalité des communications, notifications, contrats, documents et autres à l'adresse du client mentionnée dans le contrat, même par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen de communication électronique.

15.2 Tous les courriers, à l'exception de ceux qui sont effectués par recommandé, que le client envoie de la manière prévue par article 15.1 susmentionné ne peuvent être opposés à Tridis qu'à condition de produire un accusé de réception émanant de cette dernière.

Article 16. Lieu d'exécution

Tous les contrats auxquels Tridis est partie sont exécutés à son siège.

Article 17. Pouvoir de juridiction

17.1. Le droit belge est exclusivement applicable.

17.2. Les litiges éventuels devront être soumis exclusivement aux tribunaux de Bruxelles, ou le cas échéant, à la justice de paix du deuxième canton de Bruxelles.

Données Personnelles

1. Afin d'identifier un client, de traiter une commande, d’exécuter une tâche, de livrer les produits ou d'organiser la délivrance d’une licence d'un logiciel, et/ou tout autre Tridis utilise des informations sur une personne identifiée ou identifiable (« Données Personnelles ») telles que, entres autres,nom, adresse email, adresse postale, n° BCE, nom de société, n° de comptes bancaires et numéro de téléphone de la personne de contact du client. Les deux Parties certifient et acceptent de se conformer à la législation belge et européenne applicable en matière de Protection des Données Personnelles y compris sans s’y limiter le Règlement Général sur la Protection des Données de l'UE (Règlement (UE) 2016/679) lorsqu'elles utilisent, manipulent, divulguent, transfèrent, partagent ou traitent des Données Personnelles et de garder ces Données Personnelles confidentielles. Le client reconnaît et accepte, au moins par le biais de l’usage des services de Tridis, que Tridis est autorisée, afin d’exécuter une tâche et de se conformer à ses obligations légales et/ou contractuelles, à traiter et collecter les Données Personnelles qui lui sont transmises par le client ainsi qu’à les transférer à ses fournisseurs, sous-traitants et/ou sociétés affiliées. Le client garantit qu’il a obtenu, si nécessaire, le consentement de ses interlocuteurs et de ses clients à cet échange d'informations avec Tridis, ses fournisseurs, ses sous-traitants et/ou ses sociétés affiliées.

2. Dans la mesure où Tridis  traite des Données Personnelles pour le compte du client, Tridis doit :

a) traiter les Données Personnelles transmises par le client uniquement conformément à ses instructions raisonnables, à aucunes autres fins que celles déterminées par le client et conformément aux dispositions légales ;

b) ne pas effectuer de transferts de données transfrontaliers, divulguer ou autrement autoriser l'accès aux Données Personnelles à un tiers, sans le consentement écrit préalable du client sauf si cela est rendu strictement nécessaire pour se conformer à une obligation légale d’une législation locale, européenne ou américaine ou pour exécuter une tâche (par exemple pour transporter les produits par une société logistique). Si un transfert des Données Personnelles en dehors de l'EEE a lieu, il sera effectué conformément aux exigences de la Législation sur la Protection des Données Personnelles et sera soumis à un mécanisme de protection adéquat tel que les Clauses Contractuelles Standard de l'UE et/ou la certification EU-US Privacy Shield.

c) prendre des mesures raisonnables pour assurer de la fiabilité du personnel ayant accès aux Données Personnelles et s’assurer que ce personnel est soumis à des obligations de confidentialité ;

d) compte tenu de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour empêcher le traitement non autorisé ou illégal des Données Personnelles et protéger contre la perte accidentelle, la destruction ou l'endommagement des Données Personnelles ;

e) informer le client de toute demande relative aux Données Personnelles, de demande de tiers, de violation de sécurité ou de perte des Données Personnelles du client et coopérer avec le client afin d'en empêcher les conséquences  à moins que la violation ne soit pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés;

f) fournir une assistance raisonnable au client afin de permettre à ce dernier de se conformer à ses obligations en vertu de la Législation sur la Protection des Données Personnelles ;

g) endéans maximum 3 ans dès la fin de la relation commerciale, cesser tout traitement des Données Personnelles du client et supprimer les Données Personnelles;

h) Dans le cas où Tridis fait recours à des sous-traitants pour le traitement des Données Personnelles en dehors de son organisation (par exemple des sociétés logistiques pour le transport des produits), Ingram Micro conclura avec eux des contrats qui seront conformes à la Législation sur la Protection des Données Personnelles et les conditions prévues dans les présentes. À la demande du client, Tridis fournira la liste des sous-traitants concernés.